Home Klantenlogin RMA Diensten Newsletter Contact
 
  Zoek  reset instellingen
  Groep  
  Merk  
  Groepeer
   
  CDM
  Audio, Video, Image
  CDM Hardware
  Component
  Computers
  GENERAL
  Household
  Mobility & IoT
  Netwerk
  Peripherals
  Software
  Supplies
   
1. De faktuur is betaalbaar kontant en zonder korting. Als niet uitdrukkelijk een andere vervaldag vermeld wordt, geldt de faktuurdatum als vervaldag.
2. De toestellen blijven eigendom van CDM Webdesign tot op het ogenblik van volledige kwijting van de faktuur. Dit houdt ook in dat geen veranderin-gen of aanpassingen aan de installatie mogen worden aangebracht vooraleer de faktuur volledig gekweten is. Bij niet-afhaling van herstellingen binnen de 30 dagen worden deze onze eigendom.
3. Indien de schuld geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt op de vervaldag, wordt, zonder ingebrekestelling, het faktuurbedrag verhoogd met een rente van 20% per jaar, gerekend vanaf de vervaldag. Bovendien wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% en een minimum van EUR 75.
4. Elke klacht in verband met deze faktuur moet geschieden, schriftelijk en aangetekend, binnen de 8 dagen vanaf faktuurdatum.
5. Het indienen van een klacht machtigt de debiteur niet de betaling te weigeren of te verdagen. In het bijzonder blijven art 1, 2 en 3 gelden bij het indienen van een klacht.
6. In geval van geschil is alleen de Rechtbank te Brussel bevoegd.
7. De garantie wordt steeds aangeduid op de faktuur en begint te lopen vanaf de faktuurdatum. De garantie vervalt indien een defekt te wijten is aan een installatie door derden, of door onoordeelkundig gebruik van de geleverde installatie of toestellen.
8. CDM Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geinstaleerde toestellen. Evenmin kan ze aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die zouden kunnen ontstaan (na de installatie en) ten gevolge van deze installatie.
9. Indien de toestellen niet werden geplaatst door onze gespecialiseerde diensten, kan CDM Webdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de installatie niet voldoet aan de eisen van de klant of specificaties van de constructeur van de toestellen. Dit geldt ook voor software en operating systems.
10.Indien derden aanpassingen, van welke aard ook, aan de installatie aanbrengen, kan CDM Webdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebreken die zouden kunnen ontstaan aan haar installatie of ten gevolge van die aanpassingen. Bovendien vervallen zowel de garantie op de installatie als op de apparatuur in dit gevalonherroepelijk.
11.De installatie gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de klant en op zijn verantwoordelijkheid .
12.De installatie gebeurt steeds volgens de geldende normen van de leverancier van de apparatuur, en naar het beste vermogen van de installateur. Indien een installatie op meerdere manieren kan worden gerealiseerd, worden de opties duidelijk besproken met de klant vooraleer men overgaat tot de installatie. Speciale eisen kunnen slechts worden ingewilligd in de mate dat de geleverde apparatuur en de daaraan verbonden veiligheidsvoorschriften dit toelaten.
13.De garantie beperkt zich tot de geleverde software. Het herinstalleren van de configuraties van het operating system valt niet onder de garantie indien door wijzigingen van de klant (of derden) het toestel niet meer werkt zoals voorheen; of niet meer aan de gestelde eisen voldoet.
14.Materiaal in geopende verpakkingen wordt niet teruggenomen.
15.CDM Webdesign kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van gegevens op de hard disk of het netwerk.
16.Niet-standaard bestellingen worden nooit teruggenomen. 
 
Copyright CDM Webdesign - 2020